Deszczowy chłopiec - historia Jędrka - chłopca chorego na autyzm

Temat: Ile lat mam na rozpoczęcie stażu w szkole???
W pierwszym roku pracy jesteś nauczycielem stażystą i z tej tabeli pobierasz
wynagrodzenie. Rozpoczynasz staż automatycznie czyli nie muszisz składać
wniosku do dyrektora szkoły. Odnośnie wymagań itp. regulują to ustawy:
Karta Nauczyciela (Rozdz. 3- wymagania kwalifikacyjne; Rozdz. 3a- Awans
zawodowy nauczycieli)
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu
przez nauczcieli
Ustawa o Systemie Oświaty

Stawka wynagrodzenia jako nauczyciel stażysta- wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym- 1160 brutto (na miesiąc!) bez dodatków typu- lata
pracy, motywacyjny, wychowawstwo, czyli jakieś 772 zł do ręki (18% na różne
świadczenia i 19% na podatek).
Nauczycielskie kokosy- czyli mniej niż zarabia pielęgniarka w mojej przychodni,
która jest po szkole pielęgniarskiej i nawet nie ma matury.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,47911622,47911622,Ile_lat_mam_na_rozpoczecie_stazu_w_szkole_.htmlTemat: kto decyduje o dofinansowaniu studiów dla nauczyc
Zobacz na stronie www. .....bip.pl swojego miasta.
Kształcenie dofinansowuje przede wszystkim samorząd lokalny, musi
byc rozporządzenie władzy lokalnej, gdzie podają preferowane
kierunki studiów, wymagania co do awansu zawodowego nauczycieli itd.
W moim mieście dofinansowywują do 80% opłat. Wniosek składasz do
swojego samorządu lokalnego.
Podstawa prawna
- art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt
4, art.4 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
- art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków
wyodrębnionych w budzetach organów prowadzących szkoły, wojewodów,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
szczegółowych
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,84549131,84549131,kto_decyduje_o_dofinansowaniu_studiow_dla_nauczyc.html


Temat: do pracujących w szk. państw.
Hej, ja dostałam jednorazowy dodatek uzupełniający. Jestem
nauczycielem kontraktowym, teraz jest jakiś przepis że kontraktowi
muszą wypracować jakąś kwotę , jeśli nie wypracują do dostają
wyrównanie- coś takiego mi się obiło o uszy.

rozporządzenie MEN z dnia 13.01.2010 w sprawie sposobu opracowania
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,21006,106555029,106555029,do_pracujacych_w_szk_panstw_.html


Temat: Pytanie o staż
www.men.gov.pl/
menu po lewej stronie:
oświata -> sprawy nauczycieli -> awans zawodowy

obowiązuje aktualnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)


a plan rozwoju? popytaj google tiny.pl/5n38

nie analizuj starych planów, które obowiązywały przed w/w rozporządzeniem


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,47491828,47491828,Pytanie_o_staz.html


Temat: ocena
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


§ 5.

Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez
nauczyciela.


§ 9.

1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:
4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w
okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres
stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

www.men.waw.pl/prawo/wszystkie/rozp_308.phpŹródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,23790146,23790146,ocena.html


Temat: staż na mianowanego
staż na mianowanego
WItam!
Czy można zaraz po uzyskania tytułu nauczyciela kontraktowego rozpocząć staż
na mianowanego???

Na początku września, gdy interesowałam się tym tematem, dowiedziałam się, że
zgodnie z rozporządzeniem z dn. 1 września 2004 roku należy odczekać 2 lata po
uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego.

Tylko że nie wiem, czy to rozporządzenie jest nadal aktualne... Nie mogę go
znaleźć na stronie MENiS, a w rozporządzeniu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie
awansu zawodowego nic na ten temat nie ma...
Czy jest tu ktoś, kto zna przepisy dot. awansu???
Nie chciałabym rozpoczynać stażu, żeby później dowiedzieć się, że nie ma
podstaw prawnych, żeby go ukończyć.

Proszę, pomóżcie!

Pozdrawiam,
Marta

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,29699188,29699188,staz_na_mianowanego.html


Temat: Awans zawodowy
dadgam napisała:

> witam
>
> dziewczyny orientujecie się czy istnieje jakaś możliwość
rozpoczęcia stażu od
> września jeśli pełne kwalifikacje będę miała dopiero w styczniu
(obrona na
> podyplomówce)?
> z góry dzięki za odpowiedź

Nie ,nie istnieje taka możliwość.Rozporządzenie w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego określa to dokładnie.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,99272322,99272322,Awans_zawodowy.html


Temat: nauczyczyciel mianiwany
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela
mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat na
stanowisku nauczyciela kontraktowego, na swój wniosek złożony do
dyrektora szkoły.

Awans zawodowy nauczyciela regulowany jest następującymi aktami
prawnymi:
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.
(Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214,
poz. 1580).Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,99680623,99680623,nauczyczyciel_mianiwany.html


Temat: PILNE Umowa -staż od 6 września do 31 sierpnia?
dzień dobry!W tamtym roku odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego
i moja umowa też nie rozpoczęła się 1 września tylko chyba
05.09...Dodam że moja pani dyrektor jest bardzo dokładna i myślę że
nie zrobiła niczego wbrew przepisom...Nie znam dokładnie paragrafu
ale napewno o tym mówi albo karta nauczyciela albo rozporządzenie
ministra w sprawie awansu zawodowego.I jest tak określony czas w
którym można rozpocząć staż i nie jest to 01.09
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,68769568,68769568,PILNE_Umowa_staz_od_6_wrzesnia_do_31_sierpnia_.html


Temat: rozporządzenie o awansie- które?
rozporządzenie o awansie- które?
Piszę właśnie plan rozwoju i nie wiem na którym rozporządzeniu mam
sie opierać? Na tym z grudnia 2004 rokju w sprawie uzysiwania przez
nauczycieli staopnia awansu zawodowego czy na tym z listopada 2007
zmieniającego to poprezdnie rozporządzenie? Pomóżcie!!!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,84064309,84064309,rozporzadzenie_o_awansie_ktore_.html


Temat: Zdążyć przed komisją
Ostatnia podpowiedź, mimo że mógłbym wykonać ją sam: wystarczy powołując się na
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ, z dnia 2 marca 1999
r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie, (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.), Dział II, USYTUOWANIE DROGI,
paragraf 9, ustęp 4 – złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Katowicach, który z chwilą przyjęcia skargi do rozpatrzenia, nakaże
natychmiastowe wstrzymanie biegu inwestycji. Dlatego ostatnia to podpowiedź, że
chciałbym aby Klub PO z Rady Miasta Częstochowa dokonał tego zgodnego z prawem i
dozwolonego środka kontroli społecznej i ... zapisał sobie na konto [mam
nadzieję zwycięskich w przyszłości] przyszłych wyborów.

Proszę się na mnie nie obrażać - być może nie mam racji, ale ... po prostu
zależy mi, abym dożywając starości nadal mieszkał w Częstochowie i aby moje
wspaniałe dzieci nie musiały mieszkać w innym mieście.

pozdrawiam
Tomasz Jaskóła
Nauczyciel - Nieudacznik, któremu teraz zablokujecie awans zawodowy, jak raczono
mnie poinformować.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,68156937,68156937,Zdazyc_przed_komisja.html


Temat: nauczyciel dyplom.bez uprawnien
Przepis art. 9h ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela przewiduje bezwzględną
nieważność z mocy prawa każdej czynności podjętej w postępowaniu o nadanie
stopnia awansu zawodowego z naruszeniem przepisów prawa.

Postępowanie nadzorcze wszczyna się z urzędu. Ma ono charakter nadzoru
legalnościowego i dotyczy oceny zgodności danej czynności z przepisami
następujących aktów prawnych:

— ustawy—Karta Nauczyciela,

rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.

W razie stwierdzenia naruszenia prawa, odpowiednio organ sprawujący nadzór
pedagogiczny lub właściwy minister zobligowany jest stwierdzić nieważność danej
czynności w drodze decyzji administracyjnej.

Organ nadzoru działa jednakże wyłącznie z urzędu, co oznacza, że strona
postępowania o nadanie stopnia może tylko wnosić o wszczęcie postępowania
nadzorczego, ale nie może się tego skutecznie domagać.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,48718568,48718568,nauczyciel_dyplom_bez_uprawnien.html


Temat: Obniżenie płac nauczycielom - zgodne z prawem???
Jestem "panienką po certyfikacie" - sam certyfikat nie wystarcza, mam innego
magistra, studia metodyczno - pedagogiczne dające tzw uprawnienia metodyczne,
zaś egzamin językowy sprawdzający znajomość jezyka na poziomie biegłym jest
jedynie trzecim elementem tej układanki. Uczę od 9 lat, w tym czasie kończyłam
wiele kursów, szkoleń, byłam stypendystką Goetheinstitut i zdobyłam wszystkie
szczeble awansu zawodowego.
Panienki po certyfikacie li i jedynie nie znajdą zatrudnienia w szkole, gdyż
jest to niezgodne z rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji.
Potwierdzam też opinię zamieszczoną wyżej, iż żadne dyplomy nie zastąpią
podejścia - popatrzcie na nasze koleżanki i kolegów i z ręką na sercu policzcie
tych z powołaniem i sercem dla dzieci, którym chcielibyści powierzyć do nauki
własne dziecko!Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,47686609,47686609,Obnizenie_plac_nauczycielom_zgodne_z_prawem_.html


Temat: KORUPCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ
KORUPCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ
To co stało się w Toruniu jest pośrednio wynikiem bolesnego zjawiska w
szkołach - dyrektorzy tych szkół ( poza wyjątkami) są zainteresowani nie
uczniami i nauczycielami, ale swoją kieszenią. Zatrudniają rodziny,
znajomych, nadużywają stanowiska do wyciągania pieniędzy z placówek
szkolnych. Zwalniają pedagogów lub wprowadzają atmosferę strachu i zagrożenia
utraty pracy. Nauczyciele często są pomiędzy młotem a kowadłem. Dla swych
znajomych i bliskich dyrektorzy wymagają procedury awansu zawodowego tylko na
papierze. Efekt - wielu nauczycieli to ludzie z przypadku, bez serca
pedagogicznego, niedouczeni i niewykwalifikowani. Co ma zrobić normalny
nauczyciel " spoza układu znajomości dyrekcji" gdy widzi jakikolwiek problem?
Zgłasza go, ale dyrekcji nie jest to na rękę -częsta odpowiedź to "jak się
nie potrafi samemu rozwiązać problemu to proszę się zwolnić" Kuratoria
są "bezsilne" lub im też się nie chce walczyć z układami. Tłumaczą, że
dyrektor ma prawa, że dopiero jak coś konkretnie się stanie to się zajmą.
Mamy państwo w państwie. Przerażające jest jednak to, że w tych przypadkach
wąskie grono bezdusznych i skorumpowanych dyrektorów wpływa na rozwój setek
tysięcy dzieci i młodzieży.
Dużo mówi się dziś o korupcji. Ale nie doczekaliśmy się jakoś żadnego
rozporządzenia w sprawie zakazu np zatrudniania własnych dzieci w placówce,
którą się zarządza.
Jeżeli znacie takie przypadki piszcie. Mam nadzieję, że Wasze informacje
pozwolą dziennikarzom odsłonić kolejny mroczny aspekt naszej oświaty i może
pod presją mediów w tym temacie coś się zmieni.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,7839601,7839601,KORUPCJA_DYREKTOROW_SZKOL.html
Szablon by Sliffka (© Deszczowy chłopiec - historia Jędrka - chłopca chorego na autyzm)